Styret

  • Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt på vegne av grunneierne i Dalsbygda. Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar (jakt på elg, villrein, hjort, rådyr, rype, hare og bever).
  • Organisasjonsnummer: 970 572 929
  • Stiftelsesdato: 24.03.1929
  • Daglig leder/sekretær: Roar Eckermann
  • Kontoradresse: Meierigarden, 2552 Dalsbygda
  • Mobil: 95 20 25 04
  • Kontortid: Tirsdager og onsdager fra 08.00 – 16.00
  • Vedtektsfestet formål: Forvalte all jakt og fangst innen Dalsbygda private grunneierområde.

Forvaltningen skjer ved salg av jaktkort og ved utleie av småviltfelt for inntil fem år. Styret kan dele opp jaktområdet i mindre områder, og leie disse ut hver for seg. Utleie av småviltfelt skjer etter anbud, eller på den måte styret finner mest formålstjenlig. Styret kan leie ut jakten på småvilt delt, f. eks. på fugl og hare – og styret kan foreta begrensning i antall jegere på hvert område. Styret har også fullmakt til, med tanke på utleien, å ta forbehold og fatte de bestemmelser som styret finner hensiktsmessig og forvaltningsmessig forsvarlig. Styret plikter å ivareta leietagernes interesser bl.a. ved å påse at det ikke utøves jakt av uberettigede. Dette skal styret gjøre ved å ansette jaktoppsyn. Ulovlig jakt skal påtales av styret, som i hvert enkelt tilfelle vurderer om overtredelsen er av en slik karakter at den bør anmeldes til politiet, jfr. norsk straffelov. Styret kan også foreta fredning av enkelte jaktfelt innen fellesområdet, for å verne viltbestanden mot rovdrift – når dette er påkrevet. En slik fredning gjelder også fangst.

Særlige opplysninger: Registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret

Administrasjon

Kontor i Meierigarden Bygdasenter, Mosengveien 490, 2552 DalsbygdaKontoret er i hovedsak betjent på tirsdager og onsdager.Epost: jaktlaget@dalsbygda.noTelefon: 95 20 25 04 (betjent kun ved bemanning på kontoret, og i jaktsesongen)Daglig leder/sekretær: Roar Eckermann, mob 98 22 36 05

Styre i Dalsbygda Jaktlag i driftsåret 2020 – 2021

Leder: Kjetil EggenNestleder: Steinar YtterhaugKasserer: Ulf TuvengStyremedlem: Geir ØstgårdsgjeltenStyremedlem: Kjell Erik BrynhildsvollStyremedlem: Ingulf Os (Såttåhaugen)Vara:Thomas Østgårdstrøen Lars Oddvar RyenJan Arvid Aamo Mona Østgårdstrøen Revisorer:Leif Olav Ryen Kjell Magne Ryen Valgkomité: Per Erik Husøy(leder) Erik Østgårdsgjelten Elin Grue Ordstyrer til årsmøtet i 2021: Leif Ivar Østgårdstrøen (vara: Per Olof Holmberg)