16/03/2024

ÅRSMØTE I DALSBYGDA JAKTLAG SA AVHOLDES TIRSDAG 2. APRIL 2024 KLOKKEN 19.30

PÅ DALSBYGDA SAMFUNNSHUS.

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet:

Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Årsmelding 2023.

Gjennomgang av årsmeldingen:

  • Styret og tillitsvalgte 2023
  • Søknad om jakt i Dalsbygda, samarbeidet med Inatur
  • Rovvilt og predatorbekjempelse
  • Rypa 2023, taksering, forvaltning og jaktrapporter
  • Jakt på hjort, rådyr og bever 2023
  • Elg og villreinjakta 2023

Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2023 og budsjett for 2024

Gjennomgang av regnskap og revisjonsrapport for 2023, samt budsjett for 2024.

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2024

Gjennomgang av styrets tildelinger, og votering over styrets innstilling til årsmøtet.

Sak 5. Endring av takseringsmetode for rype

Etter mer enn 30 år med årlig rypetaksering har styret besluttet å endre metode. Dalsbygda Jaktlag vil fremover benytte Hønsefuglportalen og digitale verktøy i takseringsarbeidet.

Sak 6. Innkomne saker

Sak 7. Valg. Valgkomiteens innstillig og gjennomføring av valg.

Sak 8. Avslutning ved leder

Medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel eller på jaktlagskontoret  f.o.m 25.mars Frist for innmelding av saker til årsmøtet var 28. februar 2024.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret