11/03/2024

Dalsbygda Jaktlag har i over 30 år taksert rypebestanden i forkant av rypejakta. Takseringsresultatene utgjør selve fundamentet i den bærekraftige forvaltningsmodellen vi baserer vår virksomhet på. Takseringsarbeidet som er nedlagt i Dalsbygda frem til nå, med det påfølgende forvaltningsregimet som er etablert har fått nasjonal oppmerksomhet, og kan vise til mindre svingninger i rypebestanden og generelt høyere rypetetthet enn sammenliknbare områder.

Som organisasjon er vi trygge på at både kunnskap, kvalitet og innsats fra alle våre taksører gir et riktig bilde av rypebestanden i Dalsbygda, og at de forvaltningsmessige grep som tas på bakgrunn av dette gir en god forvaltning i våre områder. Forskning viser imidlertid at et forvaltningsområde for rype bør være på minst 500 kvadratkilometer for å kunne fange opp tilfeldige svingninger og naturlige ulikheter. Selv for Dalsbygda som har mer enn 200 kvadratkilometer godt rype-terreng blir det derfor sårbart å kun basere forvaltningen på tall fra eget forvaltningsområde. Vi har derfor gjennom vinteren hatt samtaler med Høyskolen i Innlandet som eier og drifter Hønsefuglportalen, en nasjonal løsning for rypetaksering.

Vi har også sett på de verktøy og metoder Høyskolen benytter i Hønsefuglportalen. For taksørene vil det være en «App» på telefonen. Denne lastes ned og vil fungere også i områder uten dekning. Appen inneholder kart med tellelinje, samt sporing som dokumenterer at linja er fulgt. Registrering av rypeobservasjoner gjøres direkte i «appen» ved hjelp av «distance sampling», dvs at avstand fra tellelinja til observasjonen registreres. For Dalsbygda Jaktlag som administrator legger vi opp og tildeler tellelinjer til mannskapet, samt godkjenner takseringen når linjene er gått. Alle data behandles deretter av Høyskolen, som sender en ferdig rapport tilbake til Dalsbygda Jaktlag.

For oss er det vesentlig at mer enn 30 års kunnskap og tallgrunnlag kan videreføres. Rapporten fra Hønsefuglportalen inneholder mye av de samme dataene som de tabellene vi har benyttet frem til nå.  Vi vil derfor ha et godt grunnlag for å fortsette våre «lange tidslinjer» med sammenliknbare tall, samtidig som vi får muligheten til å sammenlikne våre tall både mot andre private grunneiere (f.eks Vingelen og Kvikne som begge vil benytte samme løsning), samt mot Fjellsameier og Statskog.

Dalsbygda Jaktlag sitt styre har derfor besluttet å ta i bruk Hønsefuglportalen for rypetaksering fra og med høsten 2024.

For å kunne bruke den digitale løsningen må taksørene gjennomføre kurs. Alle våre felt-leiere, lokale krefter og Nord Østerdal Fuglehundklubb vil derfor bli invitert til å delta på kurs i tiden som kommer. Man kan delta fysisk på kurs i Dalsbygda eller på Tynset, og man kan delta på kurset digitalt via Teams.

Det første kurset i vår regi gjennomføres den 10. april klokken 18.30 i Dalsbygda. Det tilrettelegges også for digital deltagelse på dette kurset.