16/03/2023

TIRSDAG 28. MARS KLOKKEN 19.30 PÅ DALSBYGDA SAMFUNNSHUS.

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet:

Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Årsmelding 2022.

Gjennomgang av årsmeldingen:

  • Styret og tillitsvalgte 2022
  • Søknad om jakt i Dalsbygda, samarbeidet med Inatur
  • Rovvilt og predatorbekjempelse
  • Rypa 2022, taksering og jaktrapporter
  • Jakt på hjort, rådyr og bever 2022
  • Elg og villreinjakta 2022

Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2022 og budsjett for 2023

Gjennomgang av regnskap og revisjonsrapport for 2022, samt budsjett for 2023.

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2023

Gjennomgang av styrets tildelinger, og votering over styrets innstilling til årsmøtet.

Sak 5. Endring av instruks for tildeling av fondsmidler

Årsmøtet i 2022 ga styret i oppgave å utarbeide nye retningslinjer for tildeling av fondsmidler. Styrets forslag legges frem for votering.

Sak 6. Informasjon etter anbudskonkurranse på utleiefeltene for rype.

Dalsbygda Jaktlag har i 2023 gjennomført anbudskonkurranse og inngått nye utleieavtaler for rypejaktfeltene ihht de ønsker og innspill årsmøtet i 2022 diskuterte.

Sak 7. Innkomne saker

Endring av etablert praksis for offentliggjøring av styrereferater på Dalsbygda Jaktlags nettside. Forslagsstiller mener det er uheldig at saker og vedtak ligget åpent tilgjengelig for allmenheten, og foreslår en løsning hvor kun medlemmer får tilgang til dette.

Sak 8. Valg. Valgkomiteens innstillig og gjennomføring av valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel eller på jaktlagskontoret  f.o.m 24.mars Frist for innmelding av saker til årsmøtet var 28. februar 2023.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret