16/05/2022

Årets kvote for villreinjakt i Forollhogna ble fastsatt på årsmøtet i Forollhogna Villreinvald den 25.april. Det har tatt noe tid å få kvota godkjent av Villreinnemda for Forollhogna, da nemda har forsøkt å bruke kvotetildelingen som pressmiddel for å tvinge frem et samarbeid melllom Røros Villreinvald og Forollhogna Villreinvald. Etter behandling av klage fra Forollhogna Villreinvald endret Villreinnemda standpunkt, og godlkjente likevel den vedtatte kvoten den 13.mai.

Forollhogna Villreinvald har etter dette en kvote på 500 dyr for 2022. Dalsbygda Jaktlags andel av denne kvoten er på 63 dyr (samlet kvote for Dalsbygda, Såttåhaugen og Dalbusjøeiendommen). For Dalsbygda Jaktlag består kvoten av 38 kalver, 10 simler, 9 småbukker og 6 storbukker.

Vi minner om søknadsfristen for villreinjakt den 31. mai 2022, søknad sendes via inatur.no

Link til søknadsskjema: https://www.inatur.no/sok/storvilttilbud?q=dalsbygda&f=%5B%7B%22felt%22%3A%22type%22%2C%22sokeord%22%3A%22storvilttilbud%22%7D%5D&ledig=false&p=0