18/03/2022

Sak 1. Konstituering av årsmøtet: Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Årsmelding 2021.

Gjennomgang av årsmeldingen:

  • Styret og tillitsvalgte 2021
  • Søknad om jakt i Dalsbygda, samarbeidet med Inatur
  • Rovvilt og predatorbekjempelse
  • Rypa 2021, taksering og jaktrapporter
  • Jakt på hjort, rådyr og bever 2021
  • Elg og villreinjakta 2021

Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2021 og budsjett for 2022

Gjennomgang av regnskap og revisjonsrapport for 2021, samt budsjett for 2022.

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2022

Gjennomgang av styrets tildelinger, og votering over styrets innstilling til årsmøtet.

Sak 5. Endring av rammer for tildeling av fondsmidler

Årsmøtet i 2019 vedtok en øvre ramme for tilskudd til broer, sperregjerder, ferister og andre fellestiltak på inntil 25% av faktiske kostnader. Styret foreslår å endre dette.

Sak 6. Utlysning av anbud og retningslinjer for jakt på utleiefeltene for rype.

Dalsbygda Jaktlag skal i 2023 inngå nye utleieavtaler for rypejaktfeltene, og ønsker årsmøtets innspill for utforming av nye utleiebetingelser/jaktregler på utleiefeltene.   

Sak 7. Innkomne saker

Endring av vedtektenes $6 vedr valg til eksterne organer og $7 hvor det legges til et punkt 4 for fast dato for forslag av saker som skal behandles på årsmøtet.

Sak 8. Valg. Valgkomiteens innstillig og gjennomføring av valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente ut årsmeldingen ved Dalsbygda Handel og ved Jaktlagskontoret fra den 23. mars.