06/01/2022

Dalsbygda Jaktlag vil i år åpne for søknader via Inatur.no fra og med 15.januar, dvs noe senere enn normalt. Søknadsfristene forlenges tilsvarende, til den 31.mars 2022 for utenbygds rypejegere, og 31. mai 2022 for all annen jakt.

Det er i år endel endringer i jaktkort og tildelingskriterier, vi ber søkerne om å sette seg godt inn i dette, både på våre nettsider og på inatur.no før søknadene sendes inn. Her er de viktigste endringene:

Innenbygds småviltjeger:

Må oppfylle minst ett av tre kriterier: Være fast bosatt i Dalsbygda, være folkeregistert med adresse i Dalsbygda, eller være rettighetshaver/medlem i Dalsbygda Jaktlag.

Jaktkortene selges uten søknad, kun personlige jaktkort, ingen begrensning mhht antall.

Utenbygds rypejeger med tilknytning til Dalsbygda:

Må oppfylle minst ett av tre kriterier: Være foreldre/barn av rettighetshaver/innenbygds, eie hytte innenfor jaktfeltgrensene i Dalsbygda, eller regelmessig utføre oppgaver/ha verv for DJ.

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene prioriteres fremfor jegere uten slik tilknytning til Dalsbygda. Det kan være inntil 3 jegere pr. søknad, søkeren som oppfyller kriteriene må være oppført som jaktleder/søker for jaktlaget.

Utenbygds rypejeger uten tilknytning til Dalsbygda:

Kategorien omfatter alle jegere som ikke fyller minst ett av kriteriene beskrevet for innenbygds/utenbygds med tilknytning til Dalsbygda.

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene trekkes tilfeldig ved loddtrekning etter at jegere med tilknytning til Dalsbygda har fått tildelt sine jaktkort. Det kan være inntil 3 jegere pr. søknad, det er ingen prioritering internt i kategorien.

For villrein vil årsmøtets vedtak hensyntas ved utlysning av jakta. Dette innebærer at foreldre/barn av rettighetshavere/innenbygds jegere kan søke sammen med rettighetshaveren/innenbygdsjegeren. Det kan være maksimalt 2 jegere på samme jaktkort, og det betales innenbygds pris for jaktkortet. For jegere bosatt i Os kommune (utenfor Dalsbygda) og for jegere bosatt utenfor Os Kommune vil det ikke være endringer ift tidligere.

For rådyr vedtok årsmøtet at jaktkortene fortsatt skal være personlige og kun tildeles etter søknad. Styret vedtok i tillegg at rådyrjegere som har felt dyr, kan tildeles ytterligere ett dyr etter at DJ har bekreftet å ha mottatt fellingsrapport. Dette for å øke antallet dyr som felles, og for å gi mulighet til å delta på «lagsjakt» selv om man allerede har felt ett rådyr.