31/12/2019

Dalsbygda Jaktlag SA lyser med dette ut jakt hos oss for jaktåret 2020. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen.

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. De første 2 er på 5 dager, de neste 2 er på 7 dager, alle perioder med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første periodene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt etter disse 4 periodene selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette. Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit» utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet. Alle søknader skal fra i år sendes igjennom inatur.no Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar:

Småviltjakt innenbygds jegere Jaktkort på småvilt (rype, hare, storfugl) selges uten søknad på Dalsbygda Handel fra og med 8. september. Innenbygds jegere kan også kjøpe jaktkort på jaktlagskontoret alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00. All ungdom under 18 år får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift. Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag fastsetter «baglimit» utifra bestand og fangstresultater.

Søknadsfrist for all annen jakt er 30. mai:


Villreinjakt Kvoten for 2020 er foreløpig ikke fastsatt, årsmøtet i Villreinutvalget beslutter kvoten.

Vi fortsetter praksisen med progressiv pris på kalv og simle for å stimulere til uttak av små dyr. Som tidligere kan det være 2 søkere pr. kort (de kan være fra forskjellige prisgrupper).

Elgjakt Jakta er som tidligere inndelt i 4 jaktfelter/lag. Alle jegere på hvert lag må oppgis i søknaden, husk å påføre nøyaktig adresse på samtlige jegere. Elgjegere kan i elgjakten felle hjort.

Hjortejakt Det praktiseres rettet avskyting av hjort i Os kommune. Tildeling skjer uten dyrekategori, rett avskyting skjer ved at jegerne umiddelbart etter felling skal varsle DJ slik at restkvote blir varslet øvrige jegere. Jakttid på hjortekortet er fra 1. til 24. september og fra 2. til 9. oktober.

Rådyrjakt Jakt på rådyr tildeles både utenbygds og innenbygds jegere etter søknad. Vær oppmerksom på at det er forskjellige jaktkort for bukkejakta og den ordinære rådyrjakta. Rådyrjegere kan fra 1/11 til 23/12 også felle hjort. Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september. (eget jaktkort for råbukkjakta)

Jakttid på rådyr er fra 25. september til 23. desember. (jaktkortet gjelder alle dyrekategorier).

Beverjakt Tildeles etter søknad. Det har de siste årene vært godt med bever i våre vassdrag, med en liten økning i bestanden/antall fellinger. Jakttid er fra 1. oktober til 15. mai.

Harejakt og storfugljakt Jakt på hare og storfugl foregår på egne jaktfelt (utenbygds jegere), og tildeles kun etter søknad. Jakttid på storfugl er fra 10. til 24. september og fra 1. november til 23. desember. For hare er jakttiden fra 2. til 9. oktober, samt fra 19. til 25. oktober.

Innenbygds jegere kan fra 10. sept til 23. des felle hare på «småviltkortet» i alle områder der dette er gyldig.

Komplett prisliste for alle jaktformer kan lastes ned på våre nettsider.