10/12/2019

Dalsbygda Jaktlag har i 2019 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler
av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.

Tiltak som det kan gis støtte til.

Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller annen virksomhet i lagets område.
Skjøtselstiltak knyttet til viltstell, fiskestell, bevaring av kulturlandskap og gamle ferdselsårer.
Driftsplaner for hele eller deler av lagets virksomhet og planlegging av fremtidige allmennyttige tiltak som beskrevet i vedtektene.
Hensiktsmessige tiltak som vil styrke lagets fremtidige inntekter og kapitalbase, slik at Jaktlaget også i fremtiden kan yte økonomisk støtte til de vedtektsfestede, allmennyttige formålene.
Andre økonomiske bidrag for å fremme og ivareta bygdens interesser som beskrevet i vedtektene, gjennom tilskudd til lokale lag, foreninger, idrettslag og øvrige innretninger som fremmer enten jakt- og friluftsliv, idrett eller lignende ideelle formål.

Finansieringsformer

Jaktlaget kan gi støtte til ulike prosjekter og tiltak i form av:

Direkte tilskudd (inntil 30% av kostnad) og/eller
Andels- og aksjekapital (inntil 25% av kostnad)
I sum skal tilskudd og/eller andels-/aksjekapital fra jaktlaget ikke overstige 50% av prosjektet/tiltakets økonomiske ramme. Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av prosjektets formål og hva prosjektet går ut på, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Husk å få med adresse og kontonummer i søknaden, det sparer oss for en del administrativt arbeid.

Søknad om midler sendes på e-post til Jaktlaget@dalsbygda.no eller pr. brev til:
Dalsbygda Jaktlag SA,
Mosengeveien 490,
2552 DALSBYGDA

Søknadsfrist er 31.12.2019