05/12/2017

Dalsbygda Jaktlag har i 2017 hatt et «økonomisk normalår» og vil i henhold til tidligere praksis dele ut brorparten av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.

 
Tiltak som det kan gis støtte til:
a. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller annen virksomhet i lagets område.

b. Skjøtselstiltak knyttet til viltstell, fiskestell, bevaring av kulturlandskap og gamle ferdselsårer.

c. Driftsplaner for hele eller deler av lagets virksomhet og planlegging av fremtidige allmennyttige tiltak som beskrevet i vedtektene.

d. Hensiktsmessige tiltak som vil styrke lagets fremtidige inntekter og kapitalbase, slik at Jaktlaget også i fremtiden kan yte økonomisk støtte til de vedtektsfestede, allmennyttige formålene.

e. Andre økonomiske bidrag for å fremme og ivareta bygdens interesser som beskrevet i vedtektene, gjennom tilskudd til lokale lag, foreninger, idrettslag og øvrige innretninger som fremmer enten jakt- og friluftsliv, idrett eller lignende ideelle formål.Finansieringsformer:

Jaktlaget kan gi støtte til ulike prosjekter og tiltak i form av:

a. Direkte tilskudd (inntil 30% av kostnad) og/eller

b. Andels- og aksjekapital (inntil 25% av kostnad)

I sum skal tilskudd og/eller andels-/aksjekapital fra jaktlaget ikke overstige 50% av prosjektet/tiltakets økonomiske ramme. Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av prosjektets formål og hva prosjektet går ut på, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Husk å få med adresse og kontonummer i søknaden, det sparer oss for en del administrativt arbeid med søknadene.

Søknad om midler sendes på e-post til

Jaktlaget@dalsbygda.no eller pr. brev til

Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA

Søknadsfrist er 31.12.2017

Med vennlig hilsen

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA