13/10/2015

Det ble den 11. november 2015 avholdt ekstraordinært årsmøte i Dalsbygda Jaktlag.

Referat fra årsmøtet:

Årsmøtet fant sted i fortakets kontorer den 11. november 2015 klokken 19.30. Daglig leder Roar Eckermann åpnet møtet.

Sak 1. Konstituering av ektsraordinært årsmøte.

Roar Eckermann ble valgt til møteleder sekretær, følgende to medlemmer ble valgt til å signere protokollen: Kjetil Eggen og Vegar Lillebakken. Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Sak 2. Nye vedtekter for Dalsbygda Jaktlag SA.

Styret har utarbeidet forslag til nye vedtekter for Dalsbygda Jaktlag SA ihht vedtak og mandat fastsatt i ordinært årsmøte den 24. mars 2015. De nye vedtektene gjenspeiler foretakets faktiske praksis og virksomhet på en mer utdypende måte enn de tidligere vedtektene. Forslaget til vedtekter har ligget tilgjengelig for foretakets medlemmer på jaktlagets kontor i to uker, det har ikke fremkommet innvendinger eller endringsforslag i forkant av det ekstraordinære årsmøtet. Forslaget til nye vedtekter ble gjennomgått, og det ble foretatt avstemning blant de fremmøtte.

VEDTAK:

Styrets forslag til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt. Vedtektene vedlegges protokollen.

Sak 3. Avslutning ved møteleder.

Daglig leder Roar Eckermann takket de fremmøtte for oppmøtet og god dialog i saksbehandlingen. Han informerte også om at de nye vedtektene vil bli registrert i Brønnøysundregistrene og lagt ut på jaktlagets websider så snart som mulig.