07/10/2015

Nygårds Jaktlag, Åsan jaktfelt: Sett 26 elg, skutt 4 dyr. Ingen hjort sett/skutt.

Ramlos Jaktlag, Rabblia/Sameiet jaktfelt: Sett 38 elg, skutt 5 dyr. Sett 2 hjort, ei kolle og en ukjent.

Åsbakkens Jaktlag, Kjurrudalen Vest jaktfelt:
Sett 33 elg, skutt 7 dyr. Sett 2 hjort, 1 voksen bukk og en ukjent.

Hortens Jaktlag, Øvre Vanngrøftdal jaktfelt: Sett 19 elg, skutt 4 dyr. Ingen hjort sett/skutt.

Aamos Jaktlag, Kjurrudalen Øst/Sætersjøen jaktfelt:
Sett 46 elg, skutt 8. Ingen hjort sett/skutt.

Status etter elgjaktas 1. periode: Det er så langt i elgjakta sett 162 dyr, 28 dyr er felt. Det er jaktet 512 dagsverk, og observert 0,32 elg pr. dagsverk. Det registrerte forholdet mellom ku/okse er 1,6 koller pr. okse. Det har blitt gjennomført 4 ettersøk, og det har ikke blitt rapportert om en feilskyting ihht kvote/instruks. Kun 4 hjort er observert, ingen hjort er felt.

Redegjørelse fra formann for kontrollørene, Ulf Tuveng: Kontrollørene har gjennomført 2 kontroller hvor det totalt er kontrollert/veid 28 dyr (samtlige felte dyr). Alle kontrollørene har møtt på kontrollene, og det er ikke registrert avvik eller feilskytinger.

Tildeling av ekstradyr etter søknad/ønske fra jaktlagene.


Det er sett relativt mye elg i jaktas 1. periode, og med unntak av Nygårds jaktlag (Åsan Jaktfelt) var det uttrykt ønske om tilleggsdyr fra alle jaktlagene. Styret i Dalsbygda Storviltområde har derfor besluttet å tildele alle de seks dyrene som sto igjen på kvoten, (2 kalver, 2 koller og 2 okser).

Vedtak: Styret i Dalsbygda Storviltområde tildelte følgende ekstradyr til jaktlagene:

- Hortens Jaktlag ønsket 1 okse, tildelt 1 kolle.

- Ramlos Jaktlag ønsket 1 okse, tildelt 1 stor okse (over 4 spir)

- Åsbakkens Jaktlag ønsket 1 okse, tildelt 1 liten okse (under 4 spir) og 1 kalv

- Aamos Jaktlag ønsket 1 okse, tildelt 1 kolle og 1 kalv

Styret er opptatt av å nå målsetningene i driftsplanen for 2015-2017 mhht kjønnsfordeling okse/kolle, samt å stimulere til at det kan bli flere store okser i området. Tildelingene er derfor gjort med hensyn til antatt/observert bestand i de forskjellige jaktfeltene.